1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

Procedura reklamacyjna

Procedura reklamacyjna

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura określa tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady postępowania na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
 2. Zamawiając Usługę  rozwojową  Uczestnik  potwierdza,  iż  zapoznał  się  z  postanowieniami niniejszej procedury oraz akceptuje wszystkie jej postanowienia. Procedura stanowi integralną część Umowy

II. Definicje

 1. Procedura –oznacza niniejszy dokument;
 2. Usługodawca – Artur Roger Take-out, Kuźnia Ekspertów, Cienista Office z siedzibą w Poznaniu, ul. Cienista 4, NIP 7811570025, Regon 634454173;
 3. Trener – osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kompetencje do realizacji Usługi rozwojowej w imieniu Usługodawcy;
 4. Uczestnik/Zamawiający – osoba fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi rozwojowej;
 5. Usługa rozwojowa/Usługa – działania  podejmowane  przez  Usługodawcę  wraz  z  Uczestnikiem, których celem jest rozwój wiedzy, umiejętności oraz budowa postaw Uczestnika. Mogą one mieć charakter szkolenia, doradztwa, coachingu, mentoringu, itp.);
 6. Umowa – dokument, w którym Usługodawca i Uczestnik uzgadniają i potwierdzają warunki realizacji  usługi  szkoleniowej  i  uczestnictwa  w   Umowa zostaje każdorazowo zawarta przed rozpoczęciem realizacji Usługi rozwojowej.

III. Postępowanie reklamacyjne

1.Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usługi rozwojowej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty zakończenia świadczenia Usługi szkoleniowej przez Usługodawcę.

2. Reklamacja dotycząca  Usługi  rozwojowej  musi  zostać  złożona  w  formie  pisemnej  listem poleconym lub osobiście na adres Usługodawcy wskazany w Procedurze. Za  datę  złożenia  reklamacji  o  której  mowa  w    1  powyżej  uznaje  się  datę  nadania pisma w placówce pocztowej albo dostarczenia pisma Usługodawcy osobiście.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego;
 • adres siedziby/miejsce zamieszkania Uczestnika;
 • adres e-mail Zamawiającego;
 • przedmiot reklamacji (w tym nazwę Usługi rozwojowej, termin, miejsce jej wykonania itp.);
 • uzasadnienie dla złożenia reklamacji;
 • oczekiwania uczestnika co do sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych  od   momentu  jej    W  uzasadnionych  przypadkach (konsultacje  prawne,  opinia  rzeczoznawcy,  itp.)  czas  rozpatrzenia  reklamacji  może  ulec wydłużeniu. O czasie, sposobie i decyzji co do rozpatrzenia reklamacji usługodawca zostanie powiadomiony listem poleconym lub drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Zamawiającego w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. W przypadku  pozytywnego  rozpatrzenia  reklamacji,  Usługodawca  przewiduje  następujące sposoby rozpatrzenia reklamacji:

 • całkowity lub częściowy zwrot kosztów Usługi rozwojowej;
 • ponowne wykonanie Usługi rozwojowej lub jej części;
 • inne uzgodnione indywidualnie formy rekompensaty.

6. Usługodawca zastrzega  sobie  prawo  do  pozostawienia  reklamacji  bez  rozpatrzenia  jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt ust. 1 powyżej lub zgłoszenie reklamacyjne nie będzie kompletne.

IV. Sytuacje nieprzewidziane, siła wyższa

W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma on prawo do:

 • odwołania szkolenia  lub zmiany terminu realizacji Usługi, a  Uczestnik zostanie  niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Umowie. Uczestnik ustali wraz z Usługodawcą nowy termin realizacji Usługi, a w przypadku braku zgody Uczestnika na nowy termin ma on prawo żądać zwrotu wpłaconej  kwoty  pomniejszonej  o  dotychczas poniesione  przez Usługodawcę racjonalne koszty realizacji Usługi rozwojowej, których poniesienie było niezbędne dla zapewnienia jej realizacji;
 • zmiany w porozumieniu z Uczestnikiem miejsca realizacji Usługi.

V. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji i zmian w Procedurze.
 2. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą Procedurą zastosowanie znajdzie Umowa.