1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

Program szkolenia

Program szkolenia

SZKOLENIA GRUPOWE

Szkolenia grupowe będą odbywać się w formie 2x2dniowych spotkań(2 dni-część teoretyczna , przerwa, 2 dni-część praktyczna w formie warsztatu). Razem 32 godzin lekcyjnych. W trakcie każdego dnia szkoleniowego będą mieli co najmniej 2 przerwy-15 minut każda oraz zapewniony posiłek.

Program szkolenia grupowego:

Część teoretyczna: 16 godzin lekcyjnych

 1. Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych w Polsce (ustawa Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia do ustawy Pzp, zasady regulujące system zamówień publicznych (jawność postępowania itd.);
 2. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych (miejsca publikacji ogłoszeń przez zamawiających, Biuletyn Zamówień Publicznych, Biuletyn UE, informatory płatne, sposoby wyszukiwania informacji o zamówieniach, protokół postępowania – pozyskiwanie informacji istotnych dla wykonawcy, sposób komunikacji z zamawiającym);
 3. Uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w zależności od trybu udzielania zamówień (tryby otwartej i ograniczonej konkurencji, tryby zamkniętej konkurencji i zamówienie z wolnej ręki, możliwości kształtowania przez wykonawców opisu przedmiotu zamówienia wynikające z procedur negocjacyjnych);
 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert (cenowe i merytoryczne, wzór umowy, możliwości wyjaśniania i zmiany treści SIWZ);
 5. Spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich spełnienia, Spełnianie warunków przez konsorcja oraz powoływanie się na zasoby i potencjał osób trzecich, Możliwości realizacji zamówienia przez podwykonawców, Rodzaje dokumentów, których może żądać zamawiający, Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów, Przesłanki wykluczenia wykonawcy);
 6. Przygotowanie oferty (Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami SIWZ lub zaproszenia do składania ofert, Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Procedura składania oferty, Złożenie wadium);
 7. Proces oceny ofert (Otwarcie ofert, Proces oceny: wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia treści oferty, odrzucenie oferty, Wybór najkorzystniejszej oferty / unieważnienie postępowania);
 8. Umowy w sprawie zamówienia publicznego ( Obowiązki wykonawcy związane z zawarciem umowy, Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, Zmiany i odstąpienia od umowy);
 9. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga).

Część praktyczna 16 godzin lekcyjnych

 1. Wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniu;
 2. Analiza ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości udziału w postępowaniu;
 3. Przygotowanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;
 4. Tworzenie konsorcjów, odpowiedzialność członków konsorcjum;
 5. Zlecanie zamówienia podwykonawcom;
 6. Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na dostawy, na usługi, na roboty budowalne);
 7. Procedura składania odwołania /wnoszenia skargi.

Uczestnicy projektu otrzymają także dostęp do materiałów szkoleniowych, testów w wersji online dla potwierdzenia opanowanego programu, bazy wiedzy(blog).

Po ukończeniu szkolenia UP otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie dostosowanej do wymogów MEN. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 90% bloku szkoleniowego oraz zaliczenie testu końcowego.

DORADZTWO INDYWIDUALNE

Przedsiębiorcy zostaną objęci doradztwem indywidualnym, które będzie się odbywać w siedzibie podmiotu lub zapewniona zostanie sala na spotkanie. Podmiot będzie miał do dyspozycji 10 godzin zegarowe. Będą to spotkania bezpośrednie, na których będą rozwiązywane problemy przedstawiane przez pracowników zrekrutowanego przedsiębiorstwa z zakresu ZP.

PUNKT KONSULTACYJNO-DORADCZY

W tej formie wsparcia mogą wziąć udział tylko przedsiębiorstwa, które brały udział w szkoleniach grupowych i doradztwie indywidualnym oraz je ukończyli. Minimalna liczba godzin doradczych przypadających na przedsiębiorstwo wynosi 12 godzin zegarowych.

Doradztwo dla danego przedsiębiorstwa prowadzone będzie w formie bezpośrednich spotkań w punkcie konsultacyjno-doradczym i będzie stanowić co najmniej 70% ogólnego czasu doradztwa. Pozostałe 30% będzie wykorzystane na samodzielną pracę doradcy np. analiza SIWZ dot. postępowania przetargowego, którym zainteresowany jest przedsiębiorstwo, analiza oferty przetargowej przedsiębiorstwa, opracowanie propozycji uzupełnień itp.